REGULAMIN SYSTEMU SPRZEDAŻY WWW.BEZPIECZNYIMPORT.PL

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

System Sprzedaży znajdujący się w Internecie pod adresem www.bezpiecznyimport.pl, jest własnością spółki:

Adres rejestrowy

DK INVESTMENT GROUP sp. z o.o.

Niałek Wielki 133

64-200 Wolsztyn

KRS 0000748078

NIP 9231728522

 

Adres korespondencyjny

DK INVESTMENT GROUP sp. z o.o.

Niałek Wielki 133

64-200 Wolsztyn


zwanej dalej Hurtownią.

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Hurtowni www.bezpiecznyimport.pl.
 2. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu.
 3. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Partnerem musi być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c.
 4. Importerem towarów jest Hurtownia.
 5. Partner dokonuje transakcji z Hurtownią na zasadach określonych polskim prawem. W wypadku isnienia sprzecznych postanowień regulamini Partnera moc wiążącą bez względu na zapis przeciwny maja postanowienia regulaminu Hurtowni. Zapisy regulaminu Hurtowni mając moc przeważającą bez względu na zastrzeżenie przeciwne przewidziane w postanowieniach handlowych lub innych ogólnych warunkach umowy Partnera.
 6. Hurtownia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te obowiązują od chwili opublikowania na stronach internetowych Systemu Sprzedaży. Do obowiązku Partnera należy zapoznanie się z aktualnymi na dzień zawarcia umowy zasadami sprzedaży i obowiązującym prawem w tym zakresie. Zawarcie umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się z zasadami sprzedaży i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Hurtownia zapewni Partnerom stały dostęp do wiążącej wersji regulaminu.

 

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamawiania towarów, wymagana jest Rejestracja konta użytkownika na stronie www.bezpiecznyimport.pl wraz z przesłaniem dokumentów rejestrowych przedsiębiorstwa Partnera.
 2. Po dokonaniu Rejestracji i przesłaniu dokumentów, konto Partnera oczekuje na Aktywację przez pracowników Hurtowni. Aktywacja konta nastąpi po weryfikacji poprawności przesłanych danych.
 3. Od momentu aktywacji konta Partner może dokonywać transakcji oraz korzystać z rabatów, programów lojalnościowych przewidzianych regulaminem. Hurtownia zapewnia możliwość śledzenia statusu złożonego zamówienia w panelu klienta Systemu Sprzedaży.
 4. Potwierdzenia złożonych zamówień Partner otrzyma drogą e-mailową.
 5. Aktualny status zamówienia Partner możne sprawdzić logując się do konta w Systemie Sprzedaży.
 6. Zamówienia na stronie www.bezpiecznyimport.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Kontakt telefoniczny w sprawie złożonych zamówień możliwy jest od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7.00 do 15.00.
 8. Ceny towarów podanych w Systemie Sprzedaży są kwotami netto w dolarach USD i nie zawierają podatku VAT. System internetowy może w celach informacyjnych prezentować przeliczoną cenę w polskiej walucie, ma ona charakter jedynie informacyjny. Wiążąca ceną sprzedaży jest cena USD netto.
 9. Do zamówionego towaru doliczany jest koszt wysyłki z magazynu Hurtowni do magazynu Partnera.
 10. Hurtownia dołoży wszelkich starań aby ceny prezentowane przy towarach oraz stany dostępności w magazynach były zawsze aktualne. Hurtowni przysługuje prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
  • błędów systemu informatycznego. Wiążące zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania zwrotnej odpowiedzi o akceptacji zamówienia bez względu na zastrzeżenie przeciwne i panujące zwyczaje handlowe. Hurtownia zastrzega sobie prawo do udzielenia akceptacji lub odmowy realizacji zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia,
  • braku dostępności lub odmowy realizacji zamówienia przez producenta lub zmiany cen towarów u Producenta,
  • stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji towaru przekazanych przez fabrykę, np. certyfikatów CE, deklaracji bezpieczeństwa,
  • w przypadku podania niekompletnych, niewłaściwych danych.
 11. W przypadku niemożności realizacji zamówienia przez Hurtownię po wcześniejszym otrzymaniu zaliczki od Partnera, Hurtownia zwróci zaliczkę w ciągu 7 dni roboczych. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za spowodowaną tym u Partnera szkodę bez względu na zastrzeżenie przeciwne. Wyłączenie odpowiedzialności Hurtowni ma charakter bezwzględny.
 12. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty www.bezpiecznyimport.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Systemu Sprzedaży bądź wprowadzania w nim zmian, bez wcześniejszego informowania Partnera.
 13. Hurtownia ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu nawiązania kontaktu z Partnerem w celu potwierdzania zamówień.
 14. W wybranych przypadkach Hurtownia ma prawo żądania udzielenia zaliczki w wyższej wysokości przed akceptacją zamówienia.

 

III. FORMY PŁATNOŚCI, WYSYŁKA

 1. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Hurtownię, do Partnera zostanie wysłana na e-mail faktura zaliczkowa w walucie USD. Wysokość zaliczki wynosi 20% wartości zamówienia, chyba, że strony ustalą zaliczkę w wyższej kwocie. Partner zobowiązuje się do jej uregulowania zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze. Z chwilą zaksięgowania w/w kwoty na koncie Hurtowni zamówienie Partnera zostaje przekazane do fabryki. Po przekazaniu zamówienia do fabryki nie jest możliwe jego anulowanie. Wpłacona kwota zaliczki, po akceptacji zamówienia przez Hurtownię i przekazaniu go do fabryki nie podlega zwrotowi.
 2. Istnieje możliwość płatności w walucie polskiej. Wówczas prosimy o zwrócenie się do administracji Hurtowni w celu potwierdzenia kwoty. Wartość należności w przeliczeniu na złotówki przeliczana jest w/g średniego kursu bankowego z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.
  Konto do przelewów złotówkowych posiada inny numer aniżeli konto walutowe.
  Przelewy złotówkowe należy kierować na konto:

W tytule przelewu należy wpisać: Bezpieczny import FV nr....

 1. Hurtownia zobowiązuje się do przekazania Partnerowi daty spodziewanej dostawy towaru natychmiast gdy zostanie to określone przez Producenta, jednak nie później niż 4 tygodnie przed dostawą.
 2. Z chwilą załadunku towaru do kontenera – potwierdzonym B/L. (Bill of Loading – dokument potwierdzający przyjęcie towaru na statek), Hurtownia dostarczy drogą elektroniczną drugą fakturę zaliczkową na kwotę dalszych 70% wartości towaru. Partner zobowiązuje się do uregulowania jej w ciągu 14 dni od dnia wystawienia. Opóźnienie w płatności skutkuje naliczaniem 0,06% kary od wartości drugiej faktury zaliczkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Hurtowni.
 3. Po zakończeniu odprawy celnej Hurtownia prześle Partnerowi fakturę końcową i ustali sposób przekazania towaru.
 4. W przypadku nie dokonania płatności w terminie wyznaczonym na fakturze końcowej, Hurtownia skontaktuje się z Partnerem drogą e-mailową lub telefoniczną a jeśli płatność nie dojdzie do skutku w ciągu 20 dni od daty płatności, wyśle listem poleconym wezwanie do zapłaty. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Partnera lub braku zapłaty w  terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania sprawa skierowana zostanie na drogę sądową.
 5. Hurtownia zobowiązuje się zaopatrzyć importowany towar w ogólną instrukcję użytkowania zgodną z obowiązującym prawem. Ewentualne zaopatrzenie produktu w szczegółową instrukcję użytkowania leży po stronie Partnera.
 6. Zamówione produkty są wysyłane do Partnerów za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej (koszt ustalany jest indywidualnie).
 7. Istnieje możliwość osobistego odbioru towarów z Hurtowni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca.
 8. Partner zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru. Jeśli przesyłka zostanie nadana i nie zostanie odebrana przez adresata, wszelkie koszty powrotu przesyłki, składowania oraz jej ponownego nadania ponosi Partner.
 9. W przypadku gdy Partner lub jego klient końcowy nie odbierze przesyłki z towarem, zostanie ona nadana powtórnie jedynie po uregulowaniu kosztów powrotu, składowania oraz ponownej wysyłki.
 10. W momencie odbioru przesyłki z towarem Partner ma obowiązek sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy wraz z kurierem sporządzić protokół szkody. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu szkody. Sporządzony na miejscu i w dniu dostarczenia przesyłki protokół szkody jest wyłączną podstawą do reklamacji.

 

IV. GWARANCJE, REKLAMACJE I ZWROTY

 1. W przypadku wszelkich reklamacji lub zwrotów należy uprzednio kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Hurtowni.
 2. Hurtownia gwarantuje Partnerowi dostarczenie towaru zgodnego z zamówieniem pod względem ilościowym. W przypadku braków towaru zostaną one uzupełnione na koszt Hurtowni.
 3. Reklamacje jakościowe realizowane są zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego i przekazywane do właściwego producenta. Dlatego Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za braki elementów w danym produkcie, uszkodzenia mechaniczne lub elektroniczne. Natomiast zapewni pomoc w mediacjach z producentem.
 4. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe towaru bez względu na zastrzeżenie przeciwne. Na pisemny wniosek i na koszt Partnera, Hurtownia zobowiązuje się do odesłania reklamowanego towaru do odpowiedniej fabryki na zasadach „uszlachetniania biernego”. Hurtownia zobowiązuje się do przedstawienia spodziewanego kosztu uszlachetniania biernego. Po akceptacji kosztu przez Partnera i wpłaceniu zaliczki w wys. 35 %, Hurtownia uruchomi procedurę. Koszt uszlachetniania biernego ponosi całkowicie Partner.
 5. Dopuszcza się przyjęcia gwarancji jakościowej przez Hurtownię za osobno wynegocjowaną opłatą.Przyjęcie odpowiedzialności za wady jakościowe towaru następuje w drodze osobnej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Brak udzielenia gwarancji jakościowej przez Hurtownię oznacza wyłączenie odpowiedzialności Hurtowni z tytułu wad jakościowych towaru.
 6. Odpowiedzialność za wady w transporcie ponosi wybrany przez Partnera przewoźnik (firma kurierska lub Poczta Polska) na zasadach ogólnych. Warunkiem jest sporządzenie podczas odbioru przez Partnera z przewoźnikiem protokołu szkody. Jeśli pomimo uszkodzenia opakowania, Partner nie sporządził z przewoźnikiem protokołu szkody w dniu dostarczenia przesyłki, domniemywa się, że towar został wydany przewoźnikowi bez wad.
 7. Wygląd rzeczywisty oferowanych produktów może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na zdjęciach zamieszczonych w Systemie Sprzedaży. Reklamacji z powodu różnic w wyglądzie towaru od zdjęć umieszczonych na stronie internetowej www.bezpiecznyimport.pl (dotyczących np.: odwzorowania koloru lub zmian technologicznych dokonanych przez producenta) nie uwzględnia się.
 8.  

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Hurtownia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".
 2. Wysyłając formularz rejestracyjny Partner jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania czynności związanych z obsługą zamówienia. Podane przy zamówieniu dane osobowe służą wyłącznie jedynie do realizacji zamówień - nie zostaną udostępnione innym firmom lub osobom trzecim bez wiedzy i zgody Partnera. Zgodnie z polskim prawem klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, oraz ich usunięcia.

 

VI. KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Partner zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim informacji handlowych i organizacyjnych dotyczących Systemu Sprzedaży.

 

VII. SYSTEM PUNKTOWY

 1. Partner może zwrócić się o zamówienie płatnych próbek towaru. Cena próbki jest wyższa o 50-100% od ceny podanej w karcie produktu, chyba że zastrzeżono inaczej.
 2. Aktywni Partnerzy, uzyskują prawo do bezpłatnych próbek. Po każdej zakończonej transakcji (z chwilą opłacenia faktury końcowej) na koncie Partnera znajdującym się w Hurtowni zostaną zaksięgowane punkty w/g przelicznika: 1 USD wartości transakcji = 0,003 punktu. (Np. faktura końcowa w wysokości 5000 USD upoważnia do otrzymania 15 punktów).
 3. Partner wykorzystuje zebrane punkty do zamówienia poprzez Hurtownię bezpłatnych próbek towarów. Zebrane przez Partnera punkty upoważniają do zniżki wg przelicznika 1 punkt = 1$ ceny próbki (Np. 15 punktów upoważnia do zamówienia próbek o łącznej wartości 15$).
 4. Punkty nie podlegają zwrotowi w formie pieniężnej.
 5. Hurtownia gwarantuje prawo wykorzystani zebranych punktów w ciągu roku.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Oferta przedstawiona na stronach Systemu Sprzedaży www.bezpiecznyimport.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres email: biuro@bezpiecznyimport.pl